Algemene voorwaarden

 Pastrylab, gevestigd aan Vogelzand 2312 1788GE Julianadorp.

 • Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Pastrylab

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.

Goed of Goederen: ieder object welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Pastrylab.

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Pastrylab met haar Opdrachtgever(s) aangaat.

Partijen: Pastrylab en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Pastrylab uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Pastrylab aangaat dan wel aan wie Pastrylab een aanbieding doet.

 • Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop Pastrylab deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  • Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid.
  • Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Pastrylab uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend ter zake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Pastrylab en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
  • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  • Indien Pastrylab niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn. Noch dat Pastrylab in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
  • In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.
  • Pastrylab heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.
 • Het aanbod
  • Alle aanbiedingen van Pastrylab, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend.
  • Afbeeldingen bij Goederen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Pastrylab kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren of andere uiterlijke kenmerken exact overeenkomen met de echte kleuren of andere kenmerken van de Goederen.
  • Aanvaardingen van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
  • Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens de Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
  • Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van dit artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere doch niet uitsluitend prijs, betaling, kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van Goederen, plaats en tijd van aflevering, omvang van aansprakelijkheid en de beslechting van geschillen.
  • Pastrylab heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
  • Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Pastrylab het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
  • Pastrylab zal direct na het ondertekenen van de orderbevestiging door Opdrachtgever aanvangen met de Werkzaamheden. Eventuele onjuistheden in de opdrachtbevestiging dienen voor ondertekening door Opdrachtgever aangetekend te worden op de opdrachtbevestiging. De orderbevestiging wordt aldus geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en bindt Opdrachtgever.
  • Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Pastrylab hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voorzover de betreffende stukken Schriftelijk door Pastrylab zijn bevestigd, dan wel dat Pastrylab met de uitvoering heeft aangevangen.
  • De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
  • Elke door Pastrylab opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
  • Een samengestelde prijsberekening verplicht Pastrylab niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Pastrylab bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
  • Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Pastrylab verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.
 • Overeenkomst
  • De Overeenkomst tussen Pastrylab en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Pastrylab Schriftelijk in gebreke te stellen. Pastrylab dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
  • De levertermijn neemt aanvang nadat Pastrylab de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.
  • Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Goederen worden te goede trouw gegeven.
  • NP is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft voor Opdrachtgever nimmer recht tot schadevergoeding.
  • Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door Pastrylab verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Pastrylab is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
  • Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Pastrylab en Pastrylab hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Pastrylab heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
 • Prijs
  • De door Pastrylab afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
  • Pastrylab is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, echter in het geval van een Overeenkomst met een Consument zal Pastrylab de Consument de optie bieden om maximaal 50% vooruit te betalen.
  • Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transportkosten, porti, verpakking en eventuele door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
  • Indien Opdrachtgever een Zakelijke klant betreft en Pastrylab geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is Pastrylab gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan Pastrylab voldoen en vrijwaart Pastrylab bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke Pastrylab hierdoor lijdt.
  • Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Pastrylab met een redelijke winstopslag.
  • De prijs die Pastrylab voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Pastrylab is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
 • Wijzigingen, meerwerk (en-verbruik) en prijs- en tariefsaanpassingen
  • Pastrylab zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Pastrylab is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  • Wanneer Pastrylab instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Pastrylab behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Pastrylab gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
  • Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Pastrylab doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd en aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.
  • Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Pastrylab Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of
  • Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
  • Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Pastrylab prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.
 • Uitvoering Werkzaamheden
  • Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Pastrylab de dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.
  • Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Pastrylab al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.
  • Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Pastrylab tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Pastrylab te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Pastrylab tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
  • Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Pastrylab het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Pastrylab ook gebonden is aan de Voorwaarden van de betreffende derden, behoudens in het geval Opdrachtgever een Consument is.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Pastrylab de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Pastrylab gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
  • Opdrachtgever vrijwaart Pastrylab tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Pastrylab gegeven Opdracht.
  • Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
  • Pastrylab behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.
 • Levering
  • Pastrylab is niet gehouden de vervaardigde Goederen in gedeelten af te leveren.
  • Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan Pastrylab kenbaar heeft gemaakt.
  • Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door Pastrylab te leveren Goederen. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Goederen niet na eerste verzoek van Pastrylab bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Goederen in ontvangst te nemen.
  • Behoudens anders overeengekomen worden alle pakketten met een pakketdienst via brievenbuspost verzonden.
  • Indien een huisdier aanwezig is op het door Opdrachtgever aangegeven adres met mogelijke toegang tot pakketten welke in de brievenbus worden gedeponeerd dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het huisdier niet bij het pakket van Pastrylab kan. Dit aangezien sommige ingrediënten van de Goederen (zoals bijvoorbeeld chocolade) giftig kunnen zijn voor huisdieren. Pastrylab acht zich niet aansprakelijk indien Opdrachtgever hier niet in slaagt. Opdrachtgever kan ervoor kiezen het pakket in plaats van brievenbuspost als pakketpost te laten verzenden.
  • Opdrachtgever dient de geleverde Goederen onverwijld na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de Goederen alsook (transport)schade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen Opdrachtgever opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Goederen zijn ontvangen en dat deze Goederen vrij van transportschade zijn ontvangen.
  • Eventuele Gebreken aangaande een deel van de geleverde Goederen geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Goederen.
  • Indien met Opdrachtgever uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat Opdrachtgever de Goederen mag doorleveren aan derden geschiedt die doorlevering altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  • Indien vervoer van de af te leveren Goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering overeen is gekomen.
 • Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst
  • Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
  • Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand.
  • Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in de Overeenkomst maandelijks opzegbaar middels aangetekend schrijven.
  • Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 (drie) maanden worden opgezegd.
  • Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft Pastrylab vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht Pastrylab te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst.
  • Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Pastrylab zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.
 • Herroepingsrecht consumenten
  • Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, behoudens in het geval van een wettelijke uitzondering. Opdrachtgever is verplicht de kosten voor de retourzending te dragen.
  • Zoals wettelijk bepaald zijn bepaalde goederen, zoals onder andere doch niet uitsluitend, goederen die volgens opgave van Opdrachtgever vervaardigd zijn en bederfelijke goederen  uitgesloten van het herroepingsrecht.
  • Pastrylab zal de bedragen welke door Opdrachtgever betaald zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring middels hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door Opdrachtgever voldoen.
 • Overmacht
  • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pastrylab geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pastrylab niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Pastrylab ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
 • betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
 • gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.

·  Indien Pastrylab als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Pastrylab en indien de periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.

·  In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

·  In geval van overmacht behoudt Pastrylab het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.

·  Pastrylab is, zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd is te factureren.

·  Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Pastrylab bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Pastrylab gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

 • Betaling
  • Alle betalingen aan Pastrylab dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling in een andere valuta overeengekomen is, geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Pastrylab lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  • Tenzij tussen Opdrachtgever en Pastrylab Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Pastrylab te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
  • NP kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
  • Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan Pastrylab Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
  • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
  • Pastrylab is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Pastrylab schuldig is/zijn.
  • Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Pastrylab betaling in termijnen verlangen.
  • Pastrylab is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
  • In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
  • Pastrylab is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.
 • Invordering
  • Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Pastrylab, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Pastrylab.
  • Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Pastrylab gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
  • Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Pastrylab nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van NP.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Pastrylab moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.
  • De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.
  • Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
  • Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Pastrylab toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
  • Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Goederen te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
  • Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  • Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Pastrylab open staan.
  • Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
  • In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 • (Intellectuele) eigendom en eigendomsvoorbehoud
  • Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle Goederen berust en blijft te allen tijde berusten bij Pastrylab tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom pas over als de aan Pastrylab verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan.
  • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Pastrylab Goederen te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van NP en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren met Schriftelijke toestemming van Pastrylab en onder het merk en het logo die Pastrylab of haar leverancier aan de Goederen heeft toegekend.
  • Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid individueel identificeerbaar te bewaren.
  • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Pastrylab daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen.
  • Bij beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Pastrylab.
  • Voor het geval dat Pastrylab zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Pastrylab of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pastrylab zich bevinden en die Goederen, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen.
  • Als Opdrachtgever, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door Pastrylab zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.
 • Geheimhouding
  • Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
  • Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
  • Pastrylab zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
  • Opdrachtgever vrijwaart Pastrylab voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
  • Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Pastrylab, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Pastrylab om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
 • Klachten en recht van reclame
  • Eventuele gebreken in de levering van Goederen of klachten over de Werkzaamheden van Pastrylab dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering, doch uiterlijk binnen 2 (twee) dagen na levering, door Opdrachtgever aan Pastrylab Schriftelijk te worden doorgegeven, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd. De termijn van 2 (twee) dagen geldt niet indien Opdrachtgever kan aantonen dat het redelijkerwijs niet mogelijk was om binnen deze termijn te reclameren.
  • Klachten worden door NP binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen niet mogelijk is, zal Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
  • Alle door Pastrylab in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever per ommegaande aan Pastylab te worden vergoed.
  • Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Goederen waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van Pastrylab te houden om de tekortkoming vast te stellen.
  • Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Pastrylab juist zijn, zal Pastrylab de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pastrylab slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 17 tot en met 19 bepaalde.
  • Ieder vorderingsrecht jegens Pastrylab vervalt indien:
 • de schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan Pastrylab ter kennis zijn gebracht;
 • Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Pastrylab verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 • Opdrachtgever de Goederen ondeskundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt of de Goederen niet op de juiste wijze, zoals aangegeven door Pastrylab heeft behandeld, bewaard of bereid of indien zij de Goederen heeft gebruikt, behandeld, bewaard of bereid onder, voor de Goederen, ongeschikte omstandigheden;
 • de Goederen na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van de Goederen wordt voortgezet;
 • aan Pastrylab geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.

·  De prestatie van Pastrylab geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, de Goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

 • Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten
  • Pastrylab is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.
 • Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten
  • Pastrylab is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pastrylab.
  • Bij aansprakelijkheid is Pastrylab slechts aansprakelijk voor directe schade. Pastrylab is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Pastrylab bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Pastrylab bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  • Pastrylab is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.
  • Indien er voor Pastrylab op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Pastrylab, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pastrylab in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
  • Indien de verzekeraar Pastrylab niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Pastrylab beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 1.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
  • Pastrylab is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door NP gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
  • Pastrylab is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.
  • Indien Pastrylab op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Pastrylab niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
  • Iedere vordering jegens Pastrylab, behalve die welke door Pastrylab is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –
  • Schade waarvoor Pastrylab eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 2 (twee) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Pastrylab, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
  • Pastrylab is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Pastrylab is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
  • Pastrylab is niet aansprakelijk voor problemen die zich voordoen buiten de invloedsfeer van Pastrylab.
  • Pastrylab is niet aansprakelijk voor handelingen welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere partij dan Pastrylab laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Pastrylab hiervoor.
  • Pastrylab is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
  • Pastrylab is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
 • indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
 • ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 14 van deze Overeenkomst bedoeld.
 • Beveiliging en privacy
  • Opdrachtgever geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Pastrylab haar persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van Pastrylab. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Pastrylab en worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of Pastrylab hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.
  • Pastrylab legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
  • Indien Opdrachtgever een Zakelijke klant betreft en indien Pastrylab Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet Pastrylab dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Pastrylab tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
  • Indien door Opdrachtgever persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart Opdrachtgever Pastrylab tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de AVG.
  • Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft Pastrylab gepubliceerd in haar privacy verklaring, welke meest recente versie telkens op haar website www.nilssonspost.nl te raadplegen valt.
 • Overlijden van Opdrachtgever
  • In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 • Naamsvermelding en social media code
  • Pastrylab is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of Werkzaamheden te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Pastrylab openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
  • Pastrylab mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
  • Indien Opdrachtgever een uiting over Pastrylab doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Pastrylab:
 • Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele titel publiceert.
 • Respect; indien Opdrachtgever namens of over Pastrylab publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Pastrylab verkregen te hebben.
 • Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
 • Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
 • Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Pastrylab te raadplegen.
 • Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.
 • Communicatie via e-mail en social media
  • Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd kan worden.
  • Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.
 • Kennisneming Algemene Voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van vijftien april tweeduizend eenentwintig (27/04/2022) en liggen ter inzage ten kantore van Pastrylab.
  • Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Pastrylab www.pastrylab.nl.
 • Toepasselijk recht
  • Op de rechtsverhouding tussen Pastrylab en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien Opdrachtgever in het buitenland woonachtig is.
  • In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.

Volg ons

Neem contact met ons op:
Pastrylab
Vogelzand 2312
1788GE, Julianadorp
Contact@pastrylab.nl
06-21137367